Lá số trẻ sinh 15h25 – ngày 21/11/2008

Không thông căn thông gốc, thân yếu Ngũ hành thiếu Hỏa Địa vận xấu, kiếp…

Lá số 5/10/1994 – tứ trụ 2.0

Lá số 5/10/1994 xem xét theo tứ trụ cải tiến 2.0 của Viện Phong thủy…