Sao chép (Clone) một trang web – What the pho

Khi thấy 1 trang web hay mà muốn sao chép lại cách làm, giao diện,...…