Lá số 04/12/1987

Không thông căn, không thông gốc, thân yếu Ngũ hành thiếu Thổ Đại vận xấu…