Khi truy cập và sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều khoản của thỏa thuận này.

Điều khoản chung
Khách hàng đồng ý rằng thỏa thuận này sẽ tiếp tục trong “thời hạn” kể từ ngày thỏa thuận này. Sau khi đạt đến “thời hạn”, chiến dịch sẽ tiếp tục triển khai cho đến khi khách hàng cung cấp cho công ty thông báo bằng văn bản sau ba mươi (30) ngày.
Khách hàng sẽ đưa ra phản hồi trong khung thời gian như đã nêu trong tiến trình do Công ty cung cấp để tránh sự chậm trễ. Công ty có quyền chấm dứt thỏa thuận trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
Khách hàng không liên hệ / trả lời các yêu cầu qua email hoặc điện thoại trong vòng mười (10) ngày làm việc.

Khách hàng cam kết xử lý tất cả dữ liệu cá nhân trong Trang web theo các quy định của Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA), bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:
Thu thập đầy đủ, nhưng không quá mức, dữ liệu cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng chỉ dành cho các mục đích hợp pháp liên quan đến các chức năng hoặc hoạt động của Trang web.
Thực hiện tất cả các bước hợp lý có thể thực hiện được để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc lưu giữ là chính xác, liên quan đến mục đích sử dụng chúng.
Xóa dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích được sử dụng.
Chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập cho các mục đích hoặc các mục đích liên quan trực tiếp mà dữ liệu sẽ được sử dụng tại thời điểm thu thập, trừ khi cá nhân có liên quan đã đồng ý rõ ràng cho việc thay đổi mục đích sử dụng hoặc việc sử dụng đó được pháp luật cho phép.
Thực hiện tất cả các bước hợp lý có thể thực hiện được để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được bảo vệ chống lại việc truy cập, xử lý, xóa hoặc sử dụng trái phép hoặc tình cờ.
Thực hiện tất cả các bước hợp lý có thể thực hiện được để đảm bảo rằng một người có thể được thông báo về các loại dữ liệu cá nhân mà Trang web nắm giữ và mục đích sử dụng dữ liệu.
Cho phép mọi người truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà họ là chủ thể dữ liệu và xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập / chỉnh sửa nào như vậy theo cách thức được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.
Khách hàng đảm bảo với Công ty rằng họ sẽ bồi thường cho Công ty nếu vi phạm (các) khiếu nại về quyền riêng tư dữ liệu cá nhân.