Press ESC to close

Xem ngày sinh mổ bé gái 25/6 đến 10/7

25/06/2024 Chính quan, Thất sát
26/06/2024 Thất sát, Chính quan
27/06/2024 Chính tài, Thiên tài
28/06/2024 Thiên tài, Chính tài
29/06/2024 Thương quan, Thực thần
30/06/2024 Thực thần, Thương quan
01/07/2024 Kiếp tài, Tỷ kiên
02/07/2024 Tỷ kiên, Kiếp tài
03/07/2024 Chính ấn, Thiên ấn
04/07/2024 Thiên ấn, Chính ấn
05/07/2024 Chính quan, Thất sát
06/07/2024 Kiếp tài
07/07/2024 Thiên ấn
08/07/2024 Chính ấn
09/07/2024 Thất sát
10/07/2024 Chính quan

Chỉ có 4 ngày, trong đó: 27/6 (xung tuổi mẹ), 28/6 13~17h, 8/7 (hơp tuổi mẹ) 7~9h, và 10/7 7~11h

Sau khi lọc còn 3 ngày: 28/6 13~17h, 8/7 7~9h, và 10/7 7~11h

Để hiểu thông tin về chọn ngày, vui lòng xem tại https://sinhcocaivan.com/