Press ESC to close

Lá số Hoa hậu H’Hen Niê

Sinh vào 15/5/1992
Không thông căn, thân yếu

Đại vận xấu, tài ẩn, lại sát hỏa – bỏng, cháy

Đường đại vận thực tế

Quan sát hỗn tạp, lận đân tình duyên